1. Udostępnienie do nieodpłatnego korzystania konta www w serwisie www.bulok.info następuje po wysłaniu zamówienia pocztą elektroniczną, opłaceniu usługi pozycjonowania i omówieniu warunków współpracy.
2. Przesłanie przez Użytkownika do firmy BULOK zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Bulok jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach administracyjnych, statystycznych oraz marketingowych także w przyszłości i oświadcza, że otrzymał od firmy Bulok wszelkie informacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danychosobowych(Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).
3. Firma BULOK oświadcza, że przetwarzanie danych będzie prowadzone wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, jak również ma świadomość dobrowolności podania dotyczących go danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).
4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
5. Konta serwisu www.bulok.info ograniczone są limitem pojemności ustawionym na 100 MB. Jest to sumaryczna wielkość bloków na dysku zajmowanych przez pliki i katalogi użytkownika. Maksymalny miesięczny transfer wynosi 2 GB miesięcznie.
6. Parametry konta serwisu www.bulok.info mogą zostać zmienione przez firmę BULOK w każdym czasie bez podania przyczyn.
7. Korzystanie z serwisu www.bulok.info jest nieodpłatne w przypadku zakupu usługi pozycjonowania strony internetowej i polega na udostępnieniu konta www.Wygaśnięcie usługi pozycjonowania oznacza automatycznie zaprzestanie bezpłatnego udostępniania serwera przez firmę Bulok. Firma Bulok może w takim przypadku zaproponować dalsze utrzymanie serwera za cenę 10 zł brutto miesięcznie.
8. Konto www może być wykorzystywane przez Użytkownika w celach nie komercyjnych jak i komercyjnych.
9. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania stron www umieszczonych w serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi zwyczajami. Za treści prezentowane przez Użytkownika na stronach www w serwisie www.bulok.info i inne formy korzystania przez niego z serwisu www.bulok.info odpowiada wyłącznie Użytkownik, firma Bulok nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
10. Firma Bulok nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z serwisu www.bulok.info.
11. Użytkownik zobowiązuje się, że żadna osoba trzecia nie będzie wysuwała roszczeń wobec firmy Bulok za szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z serwisu www.bulok.info. W przypadku pociągnięcia firmy Bulok do odpowiedzialności przez osobę trzecią za zdarzenia związane z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu www.bulok.info użytkownik zobowiązuje się pokryć firmie Bulok wszelkie poniesione w związku z tym koszty, a w szczególności koszty odszkodowania, postępowania sądowego oraz pomocy prawnej.
12. Firma Bulok zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika bez podawania przyczyn. Firma Bulok nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Użytkownika lub osób trzecich z tego powodu. 13, Firma Bulok nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę jakichkolwiek danych zawartych w serwisie www.bulok.info i spowodowane przez to szkody
b) szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu
c) sposób w jaki będą wykorzystywane informacje zawarte w serwisie www.bulok.info i ewentualne szkody tym spowodowane
d) uzyskanie hasła dostępu do konta w serwisie www.bulok.info przez osoby trzecie i spowodowane tym szkody.
14. Firma Bulok zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu www.bulok.info bez podawania przyczyny, bez uprzedniego informowania Użytkowników.Obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy w każdym terminie bez podania przyczyn i bez powiadamiania drugiej strony.
15. Firma Bulok zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie serwisu www.bulok.info.